2138com太阳集团2020年第一季度废水排放信息公示


2138com太阳集团

第一季度废水排放信息公示

发布单位:2138com太阳集团


时间
排放口名称
检测项目
排放限值(mg/L)
排放浓度(mg/L)
达标情况
排放方式
排放去向
污染设施运行状况
备注
2020年第一季度     (1月-3月)
废水总排口


(WS-001)
PH
6-9
7.41
达标
间歇排放
园区污水厂
正常运行

五日生化需氧量
300
20.3
达标
正常运行

首页            关于我们            会员中心            加盟佳瑞米         联系我们