2138com太阳集团 第三季度废水排放信息公示


时间

排放口名称

检测项目

排放限值(mg/L)

排放浓度(mg/L)

达标情况

排放方式

排放去向

污染设施运行状况

备注

2019年第三季度     (7-9)

废水总排口

(WS-001)

PH

6-9

7.52

达标

间歇排放

园区污水厂

正常运行


五日生化需氧量

300

36.2

达标

正常运行首页            关于我们            会员中心            加盟佳瑞米         联系我们